تازه های خبری
بخش کاربری
نیازمندی های صنف آهن ایران
Skip Navigation Links.
تبلیغات

مناقصه و مزایده


 • عنوان:

  موضوع مزایده فروش آهن آلات اسقاطی

 • نوع رسانه:

  سایر رسانه ها

 • شماره نامه مناقصه:

  4911

 • تاریخ انتشار:

   

 • تاریخ خرید اسناد:

   

 • تاریخ ارسال اسناد:

  1388/06/07  

 • تاریخ بازگشائی پاکات:

   

 • محل برگزاری مناقصه:

 • برآورد یا اعتبار:

 • هزینه خرید اسناد:

  000/200ریال

 • نحوه واریز هزینه خرید اسناد:

  000/200ریال بحساب 1-9090100-850-155نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک نرسیده به بلوار میر داماد نبش خیابان شهید دامن افشار

 • آدرس خرید اسناد:

  تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ونک خیابان شهید علیرضا دامن افشار پلاک 55

 • میزان سپرده:

  000/000/70ریال

 • نحوه واریز سپرده:

 • تلفن:

 • فکس:

 • ایمیل:

 • وب سايت:

 • آدرس ارسال مدارک:

 • رسانه منتشر شده:

 • توضیحات تکمیلی:

  روزنامه همشهری-4911-26/5/88-مزایده – مزایده گزار :سازمان زیبا سازی شهر تهران – موضوع مزایده فروش آهن آلات اسقاطی-میزان آهن آلات حدود 100تن متقاضیان از تاریخ نشر آگهی  تا پایان وقت اداری روز 7/6/88مهلت دارند تا با واریز مبلغ 000/200ریال بحساب 1-9090100-850-155نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک نرسیده به بلوار میر داماد نبش خیابان شهید دامن افشار در ساعات اداری به سازمان زیبا سازی شهر تهران به نشانی تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ونک خیابان شهید علیرضا دامن افشار پلاک 55 امور مالی مراجعه وبا ارائه رسید مذکور نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند آخرین مهلت تحویل پیشنهاد شرکت در مزایده و محل تحویل در اسناد مزایده ذکر شده است مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000/000/70ریال می باشد که باید بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده  صورت ضمانتنامه بانکی یاواریز وجه نقد به حساب1-9090100-850-155از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک بدون قیدو شرط ارائه گرددهزینه درج آگهی بعهده برنده می باشد متقاضیان باید امکانات وتجهیزات وماشین لازم جهت انتقال آهن آلات را داشته باشند   (شما ومطبوعات- 2273)

 • مدارک مورد نیاز:

 • مکان برگزاری مناقصه:

 • سازمان منتشر کننده:

  روزنامه همشهری-4911

 • نوبت اعلان:

 • ضمایم: